Ksavi Network Operations

Wsparcie czynności realizowanych na sieci telekomunikacyjnej

Operacje utrzymania sieci są nieodzownym elementem działalności przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego pochłaniając znaczną część budżetu operacyjnego operatora. Dlatego też opracowanie odpowiednich praktyk zarządzania procesami sieciowymi stało się istotnym aspektem analizy i optymalizacji kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa.

Sam system ewidencji sieci jest niewystarczający do tego, aby poprawnie zarządzać operacjami sieciowymi. Stanowi jednak podstawę dla kolejnego systemu, który operując na zasobach systematyzuje pracę personelu na posiadanej infrastrukturze sieciowej. Ksavi Network Operations jest uzupełnieniem Geospatial Network Inventory w zakresie procesowej obsługi czynności wykonywanych codziennie na sieci. Od planowania i projektowania, poprzez budowę, a kończąc na utrzymaniu i dostarczaniu usług, system wspiera przedsiębiorstwo standaryzując procesy oraz automatyzując prace realizowane na poszczególnych elementach sieciowych. W każdym z wymienionych procesów wykorzystywane są elementy funkcjonalne nieodzownie powiązane z działalnością operacyjną operatora: zarządzanie bazą klientów i zleceń, przygotowywanie kosztorysów, koordynacja prac terenowych, magazyn, rozliczenia, raportowanie.

Architektura GNI KNO

Powyżej przedstawiono model współdziałania Ksavi Network Operations z systemem inwentaryzacji zasobów sieciowych Geospatial Network Inventory, Poniżej znajduje się zestawienie wraz z krótkim opisem podstawowych procesów wspieranych przez to rozwiązanie.

Procesy sieciowe obsługiwane w produkcie

Planowanie inwestycji

Każda rozbudowa sieci zaczyna się od fazy planowania, która ma nakreślić ogólne wytyczne co do realizacji inwestycji. W ramach realizacji tych procesów Ksavi Network Operations dostarcza wsparcia w zakresie:

Obiegu zlecenia inwestycyjnego – rejestracja i przebieg procesu planowania inwestycji dla wybranego klienta i obszaru sieci
Koncepcji technicznej – opracowanie mapy koncepcyjnej planowanej inwestycji w oparciu o system ewidencji Geospatial Network Inventory
Kosztorysu – wzbogacenie koncepcji technicznej o zestawienie ilościowo-cenowe materiałów i usług wykorzystując moduł magazynu
Dokumentacji – generacja i przechowywanie dokumentów opisujących planowaną inwestycję m.in. zestawienie materiałowo-kosztowe, przebiegi trasowe
Licencja

Przygotowanie inwestycji

Etap przygotowania inwestycji uszczegóławia wcześniej opracowany plan inwestycji. W tym zakresie do najważniejszych funkcji systemu Ksavi Network Operations należą:

Projektowanie sieci – wykonanie szczegółowego projektu sieci z wykorzystaniem systemu ewidencji Geospatial Network Inventory w zakresie zarówno części liniowej jak i stacyjnej. Jednym z elementów projektu jest obliczenie budżetu tłumienia na zadanej budowanej ścieżce.
Budowa ewidencji – projektowane zasoby automatycznie stają się ewidencją części infrastruktury sieciowej do wykorzystania w kolejnych operacjach.

Kosztorys szczegółowy – wykorzystanie modułu magazynowego do automatyzacji wykonania szczegółowego kosztorysu, dodającego do opracowanego projektu zestawienie nakładów kosztowych, które zostaną poniesione podczas realizacji inwestycji.

Umowy ramowe – możliwość wprowadzenia umów ramowych z dostawcami materiałów i usług, które wykorzystywane są podczas opracowywania kosztorysów

Dzierżawa infrastruktury – ewidencja umów dzierżawy powiązanych z dzierżawionymi elementami sieciowymi. Dodatkowe zadania w ramach przygotowania inwestycji związane z pozyskaniem warunków technicznych na dzierżawę infrastruktury sieciowej.

Zgody – zarządzanie zadaniami pozyskania zgód powiązanych z planowaną budową infrastruktury

Dokumentacja – generacja elementów dokumentacji projektowej i wykonawczej m.in. przebiegi trasowe, zestawienie materiałowo-kosztowe, schematy optyczne, widoki techniczne szafy itp.

Licencja

Realizacja inwestycji

Zatwierdzony projekt zmian na sieci jest punktem startowym do rozpoczęcia procesu realizacji inwestycji. Ksavi Network Operations wykorzystując Geospatial Network Inventory oferuje wsparcie w zakresie:

Budowy sieci – proces budowy sieci wspierany przez ewidencję pojedynczych zadań realizowanych przez poszczególne jednostki wykonawcze. Dodatkowe zadania odbiorów oraz pomiarów uzupełniają pełny zbiór czynności, które należy wykonać podczas realizacji i odbioru inwestycji
Zarządzania pracami realizacyjnymi – opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji, zarządzanie, dyspozycja i koordynacja prac budowalnych własnych pracowników, urządzeń specjalistycznych oraz podwykonawców
Rozliczania – ewidencja kosztów w formacie R+M+T (robocizna + materiały + transport). Na podstawie zebranych danych następuje rozliczenie kosztów inwestycji z możliwością wyodrębnienia nakładów poniesionych na poszczególne jednostki realizujące (w tym podwykonawców)
Magazynu – gospodarka magazynowa materiałów oraz usług realizowana w oparciu o dokumenty magazynowe. Tworzenie dowolnej ilości magazynów oraz import i eksport dokumentów magazynowych
Licencja

Utrzymanie sieci

Wybudowana sieć wymaga zapewnienia jej trwałości i poprawnego działania. Ksavi Network Operations dostarcza procesy oraz narzędzia wspomagające utrzymanie infrastruktury sieciowej. Do najważniejszych elementów systemu należy zaliczyć:

Usuwanie awarii – predefiniowane procesy obsługi awarii i usterek, dyspozycja zadań naprawczych do poszczególnych jednostek terenowych
Obsługa SLA – wsparcie dla umów z warunkami SLA, monitorowanie czasu pozostałego do zakończenia interwencji
Rozbudowa i przebudowa sieci – wsparcie systemu analogiczne jak dla procesów inwestycyjnych – wykorzystanie funkcji kosztorysowania, projektu realizacyjnego, budowy i zmian w ewidencji, generacji dokumentacji, zarządzania realizacją oraz odbioru
Prace planowe – rejestracja zleceń zaplanowanych do realizacji w przyszłości, cykliczne zlecenia przeglądów serwisowych generowane automatycznie przez system
Magazyn – gospodarka magazynowa części zamiennych, zarządzanie przez dokumenty magazynowe, ich import i eksport z systemu
Dokumentacja – ewidencja pomiarów, instrukcja realizacji zlecenia obejmująca m.in. wprowadzenie kabla, wykonanie spawów, połączeń, instalację kart i urządzeń
Licencja

Dostarczanie usług

Ksavi Network Operations wspiera systemy dostarczania usług w zakresie jej przygotowania na poziomie fizycznym sieci:

Wywiady techniczne – predefiniowany proces wywiadu technicznego wspierany dedykowanymi algorytmami analizy sieciowej dostarczający informacji o możliwościach technicznych podłączenia klienta oraz realizacji dla niego usługi
Wsparcie zleceń B2B i B2C – predefiniowane i zestandaryzowane procesy na instalację usług dla rynku B2B i B2C
Projekt instalacji – wprowadzenie do systemu Geospatial Network Inventory ewidencji realizującej usługę wraz ze szczegółową wyceną projektu oraz określeniem właścicielstwa elementów sieciowych oraz dzierżawionej infrastruktury
Dokumentacja instalacji – generacja dokumentacji stanowiącej instrukcję realizacji zlecenia obejmująca m.in. (instrukcję wykonania spawów, połączeń, instalacji kart i urządzeń)
Licencja

Raportowanie i sprawozdawczość

Krytycznym aspektem każdego systemu ewidencji zasobów sieciowych oraz wsparcia operacji realizowanych na sieci jest przekrojowy przegląd stanu infrastruktury. Ksavi Network Operations dostarcza moduł raportowania pozwalający na definiowanie

Zestawień operacji realizowanych w systemie
Raportów operacyjnych
Monitorów wskaźników KPI
Raportów do systemów urzędowych (np. SIIS)
Licencja